BAĞIŞ YAP

Vakıf Senedi

MADDE-1: VAKFIN ADI

MAVERA EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

MADDE-2: YERLEŞİM YERİ VE ADRESİ

Vakfın yerleşim yeri İstanbul ilidir.

Vakfın adresi Küçük Çamlıca Mahallesi Bulgurlu Caddesi No:54 Üsküdar İstanbul’dur.

2.1. ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER
Vakıf; ilgili makamların izni ile yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Vakıf yönetim kurulunun alacağı karar ile ilgili mevzuat dahilinde açılacak şube ve temsilciliklerin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları mütevelli heyetçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Vakfın yazışma adresi denetim makamına bilgi verilmek kayıt ve şartı ile yerleşim yeri dahilinde yönetim kurulunun alacağı karar ile değiştirilebilir.

MADDE-3: VAKFIN AMACI
Vakıf; Eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür, sosyal ve dini kuruluşlar (İşletmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait olmak üzere cami ve Kuran Kursları) açarak; insanlığın bilgi, görgü ve eğitimine katkı sağlayıp; ahlaklı, bilgili, sağlıklı ve erdemli nesiller yetiştirir.

MADDE-4: VAKFIN FAALİYETLERİ
Vakıf yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar.

4.A. EĞİTİM ALANINDAKİ FAALİYETLERİ

4.A.1. Vakıf her seviyede; Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası mevzuatın izin verdiği her türlü yaygın ve örgün eğitim kurumları açar, işletir. İnsanımızın yaşam boyu eğitim ihtiyaçlarını karşılama konusundaki tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

4.A.2. Vakıf; Okul öncesi, İlk – orta – lise, meslek liseleri, dershane kurs vb. eğitim kurumları açar, işletir.

4.A.3. Vakıf; Akademi, yüksek okul, meslek yüksek okulu, üniversite, lisans sonrası master ve doktora eğitimi yeterliliği veren eğitim kurumları açar, işletir.

4.A.4. Vakıf; Tüm yaygın ve örgün eğitim faaliyetleri için laboratuar, kütüphane, çalışma ve toplantı salonları, spor kompleksleri, kamp, yurt, yaşam merkezi, araştırma – geliştirme merkezi vb. yardımcı eğitim kurumları açar, işletir. Basılı ve dijital süreli – süresiz yayın, yayım ve ürün yayınlar ve vakfın amacına uygun bu tarz yayınları destekler, sponsor olur.

4.A.5. Vakıf; kendisine ait eğitim kurumları ile sağlık tesislerinde çalışan bireyleri, eğitim, bilgi ve görgülerinin artırılması için yurtiçi ve/veya yurtdışında ki faaliyetlere gönderebilir, yurt dışından gelen öğrenci ve/veya akademisyenleri kendi kurumlarında yetiştirebilir ve/veya istihdam edebilir.

4.B. SAĞLIK ALANINDAKİ FAALİYETLERİ

4.B.1. Vakıf; Poliklinik, tıp merkezi, hastane, yaşlı bakım evi, engelli destek merkezi, evde bakım hizmet birimi, geriatri merkezi, rehabilitasyon merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, organ bankası, ve diğer sağlık alanlarında faaliyet gösterecek her türlü özel sağlık ve sosyal tesisleri açar, işletir; bu alanlarda eğitim vermek üzere meslek lisesi, yüksek okul, enstitü üniversite kurar ve bu tarz eğitim kurumları ile işbirliği yapar. Bu ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren gerek özel sektöre gerek kamuya ait her türlü tesis ve işletmeye ayni ve nakdi yardım desteğinde bulunur, bu tarz işletmeleri devralır, devreder, işletir, ortak olur.

4.B.2. Vakıf sağlık alanında her türlü yardımcı kuruluş (görüntüleme merkezi, laboratuar, vb), kan bankası, organ bankası, açar, işletir, devralır, devreder, ortak olur. Sağlık alanında ücretsiz sağlık taramaları yapar.

4.C. SOSYAL ALANDAKİ FAALİYETLERİ

4.C.1. Vakıf; Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında; Gıda bankası, aş evi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılacak protokol kapsamında iş birliği içerisinde yetimhane, öksüz ve gariplerin kısa veya uzun süreli olarak barınabileceği barınaklar, misafir evleri açar, işletir.

4.C.2. Vakıf; Gerek yurt içinde gerek yurt dışında fakir ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bulunabilir. Fakir ve muhtaç durumda olan yaşlı, hasta, engelli, sahipsiz, mülteci konumunda veya sağlık hizmeti imkânından mahrum kişilerin gerek vakfa ait tesislerde ücretsiz, gerekse kamu veya özel sektöre ait sağlık tesislerinde kısmi ücretli veya ücretsiz olarak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetinden adil olarak yararlanabilmeleri için her türlü imkânı sağlar.

4.C.3. Vakıf; Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında, her seviyedeki yerli ve/veya yabancı öğrenciye eğitim yardımında bulunur burs verir. Burs ve eğitim yardımlarının usul ve esasları mütevelli heyetçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

4.D. KÜLTÜREL ALANDAKİ FAALİYETLERİ

4.D.1. Vakıf; İslam ahlâk ve kültürünün yaygınlaştırılması ve tüm insanlığa ulaştırılması konusunda faaliyet gösterir. İbadethane ve eğitim müesseselerinin yapımına restorasyonuna, ihtiyaçlarının karşılanmasına ayni ve nakdi yardım desteğinde bulunur.

4.D.2. Vakıf; Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında amacına uygun basılı ve dijital süreli – süresiz yayın- yayım ve ürün yayınlar, sempozyum, konferans, yardım kampanyası yapar ve bu konuda yapılan her türlü organizasyona destek olur.

MADDE-5: VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, ödünç vermeye, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

MADDE-6: VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI

Vakfın kuruluş malvarlığı vakfın kurucusu MEHMET KOCA tarafından vakfa tahsis edilen 500.000.TL nakittir. Vakfın malvarlığı vakıf kurulduktan sonra yapılacak bağışlar ile artırılabilir.

MADDE-7: VAKFIN GELİRLERİ

7.1. Vakfın kuruluş malvarlığının işletilmesinden elde edilecek gelirler.

7.2. Vakfın iktisadi işletmeleri ve iştiraklerinin faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

7.3. Yerli veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerden vakfa yapılacak her türlü şartlı ve/veya şartsız bağış.

MADDE 8: VAKFIN GİDERLERİ

8.1. Vakfın yıllık gelirlerinin en az 2/3’si vakfın amaç kısmında belirtilen faaliyetlere kullanılması mecburidir. Vakfın amaçlarına harcanması ve ayrılması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını arttırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.

8.2. Vakıf işlettiği eğitim kurumlarının kapasitesinin en az %10 unu yetenekli veya maddi imkandan yoksun öğrencilere; sağlık sosyal ve kültürel tesislerin ise yatak kapasitesinin en az %10 unu maddi imkandan yoksun bireylere bedelsiz olarak tahsis edebilir.

MADDE 9: VAKFIN ORGANLARI

9.1. Mütevelli Heyet

9.2. Yönetim Kurulu

9.3. Denetim Kurulu

MADDE-10: VAKIF MECLİSİ

Vakıf meclisi; vakfın istişare organı olup, mütevelli heyet üyeleri ve vakıf kurulduktan sonra vakfa maddi ve manevi katkılarda bulunacak gerçek ve tüzel kişiler ile sahasında uzmanlaşmış şahıslar arasından mütevelli heyetçe seçilecek kişilerden oluşur. Vakıf meclisi üye sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

Tüzel kişiler, vakıf meclisinde yönetim organlarınca, organın görev süresince yetkilendirilecek kişi tarafından temsil edilir.

Vakıf meclisi üyeliği; kanunda belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kayıt ve şartı ile vefat, istifa veya üyenin davranışları ile vakfa zarar vermesi nedeniyle mütevelli heyet kararı ile sona erer.

Vakıf meclisine üye seçimi mütevelli heyet üyelerinden 3 kişinin teklifi ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun kabulü ile yapılır.

Vakıf meclisi, yönetim kurulu başkanının daveti ve tespit ettiği konuları görüşmek üzere toplanır. Tavsiye mahiyetinde karar alır. Toplantılarını nisap aranmaksızın yönetim kurulu başkanı başkanlığında yapar.

Vakıf meclisinin çalışma usul ve esasları mütevelli heyetin hazırlayacağı yönetmelikle belirlenir.

MADDE-11: MÜTEVELLİ HEYET

11.1. Mütevelli heyeti; vakfın en yüksek karar organı olup 12. maddede isimleri yazılı 53 (elli üç) kişi ile vakfa maddi ve manevi katkılarda bulunan şahıslar arasından mütevelli heyet üye tam sayısının dörtte üçünün oyu ile seçilecek gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Mütevelli heyet üye sayısı 75 (yetmiş beş) kişiyi geçemez.

11.2. Boşalan üyelikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinden en az üç üyenin teklifi üzerine mütevelli heyet üye tam sayısının dörtte üçünün olumlu oyu ile tamamlanır.

Mütevelli heyeti kendi arasından 3 (üç) yıllığına bir başkan ve üç başkan vekili seçer. Mütevelli heyet başkanın seçileceği seçimli mütevelli heyet toplantısı üç yılda bir yapılır. Mütevelli heyet başkanı süresi dolmadan herhangi bir sebeple görevi bırakır veya bıraktırılır ise en geç iki ay içerisinde olağanüstü seçimli mütevelli heyet toplantısı yapılır. Yeni başkan seçilinceye kadar en yaşlı başkan vekili bu göreve vekâlet eder.

Tüzel kişiler, mütevelli heyetinde; yetkili organlarınca seçilecek kişi tarafından temsil edilir. Tüzel kişilerin mütevelli heyet üyesi olması ya da üyelikten çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar mütevelli heyetçe çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

MADDE-12: MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİNİN AD-SOYADLARI

AD-SOYADAD-SOYAD
1-MUSTAFA KARA28-YALÇIN DURSUN
2-MEHMET KOCA29-YUSUF SEZGİN
3-HACI ABDİL UŞAKLI30-CEBRAİL ASLAN
4-ZEKERİYA ERDİM31-RAMAZAN ŞİMŞEK
5-SİNAN AKTAŞ32-FERİT ŞAMLI
6-SEDAT ECİN33-SEYFİ KURT
7-OSMAN BALTA34-YALÇIN KILIÇASLAN
8-ADNAN BOYNUKARA35-ADEM KARA
9-FARUK SEZGİN36-EROL İBRAHİMAĞAOĞLU
10-MAHMUT KARA37-ZAKİR ÖZTÜRK
11-NİHAT İNANÇ38-SEDAT ÖZDEMİR
12-MUSTAFA BAYRAK39-FATİH KORKMAZ
13-AHMET KARA40-İSMAİL ÖZTÜRK
14-SERDAR ÖZDEMİR41-İLYAS YILDIRIM
15-ÖMER SARAÇ42-NAİL MERSİN
16-ŞAHİN AVŞAR43-METİN KULOĞLU
17-OSMAN AYDIN44-İSMAİL BABACAN
18-HAKKI ŞANLI45-ZEKAİ DOĞAN
19-HİLMİ TÜRKMEN46-MEHMET BEYTUR
20-HASAN EKMEN47-TAHİR OKUTAN
21-HALUK SERT48-VEYSEL DAĞAŞAN
22-ŞADAN ÖZKAYA49-SEDAT AYYILDIZ
23-ALİ RIZA ŞENBABAOĞLU50-MUHAMMET BİLAL SAYGILI
24-SAMİ ER51-AHMET DURMUŞ
25-ADEM KAAN PEHLİVAN52-HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK
26-MUSTAFA KARADENİZ53-MAHMUT ALTAŞ
27-MUSTAFA KAYIRICI

MADDE-13: MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

13.1. Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır.

13.2. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Vakıf Meclisi, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile boşalan Mütevelli Heyet üyelerini seçmek. Vakfın iktisadi işletmelerinin üst yönetimini aynen veya değiştirerek onaylamak.

13.3. Yönetim ve Denetim Kurulunun hazırlayacağı raporları incelemek, hazırlanan raporlar doğrultusunda kararlar almak, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini ibra etmek.

13.4. Vakfın idaresi için gerekli yönetmelik, tüzük ve benzeri müktesebatı onaylamak.

13.5. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf bütçesini onaylamak veya değiştirerek onaylamak.

13.6. Kamu görevlileri dışında vakıf organlarında görev alan kişilere huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğine ve ne kadar ödeme yapılacağına karar vermek.

13.7. Vakfın politikalarını belirlemek, vakıf senedinde belirtilen esaslı işler konusunda karar almak, vakfın gayrimenkullerinin alımı, satımı, kat karşılığı veya yap işlet devret modeli ile değerlendirilmesi, gayrimenkuller üzerinde vakıf yada üçüncü şahıslar lehine gayri ayni hak tesisi kurulması hususlarında karar almak,

13.8. Vakıf senedinin değiştirilmesi ve vakfın sona ermesi konusunda karar almak.

MADDE-14: MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI VE KARAR ALMA USULÜ

14.1. Mütevelli heyet; her toplantı için seçeceği bir başkan ve iki üyeden oluşan divan nezaretinde toplanır,

14.1.a. Her yıl Mart ayı içerisinde yıllık faaliyet raporlarını hesaplarını incelemek üzere,

14.1.b. Her yıl Kasım ayı içerisinde gelecek yıla ait tahmini bütçe ve faaliyet raporlarını incelemek,

14.1.c. Üç yılda bir olmak üzere mütevelli heyet başkanı ve başkan vekillerini seçmek üzere kasım ayı içerisinde, olağan olarak toplanır.

14.2. Mütevelli heyet ayrıca; yönetim ve denetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine ya da mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı teklifi üzerine olağan üstü her zaman toplanabilir.

14.3. Olağan ve olağan üstü toplantılarda gündemde bulunmayan konularla ilgili karar alınamaz. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülükler ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

14.4. Olağan ya da olağan üstü toplantı günü, saati, yeri ve toplantı gündemi toplantı gününden en az 7 gün öncesinde mütevelli heyet üyelerine; imza karşılığı, elektronik posta yolu ile veya iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. Toplantı günü; mevcut mütevelli heyet üyelerinin salt çoğunluğu toplantı yer ve saatinde hazır olmaz ise bir hafta sonra aynı yer ve saatte mevcut üye tamsayısının üçte biri ile toplantı yapılır ve mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile bu senette yazılı sınırlamalar hariç olmak kayıt ve şartı ile karar alınır. Üyelerden gelemeyecek olan mütevelli heyet üyelerinden birine vekâlet vererek oyunu kullanabilir. Bir üye en fazla bir kişiyi vekâleten temsil edebilir.

MADDE-15: YÖNETİM KURULU

15.1. Vakıf yönetim kurulu 2 yıl görev yapmak üzere, mütevelli heyetçe seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur.

15.2. Yönetim kurulu ilk toplantıda bir başkan, 2 başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçerek görev taksimi yapar.

15.3. Yönetim kurulu en az iki ayda bir toplanır. Kararlarını noter tasdikli vakıf karar defterine yazarak imzalar. Yönetim kurulu ilk toplantısını mütevelli heyetin atama yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde yapar.

15.4. Yönetim kurulu üyelerinden biri yönetim kurulu başkanının uygun göreceği mazeretler dışında, mazeretsiz olarak dört toplantıya katılmaz ise yönetim kurulu üyeliği düşer. Başkan, devamsızlık veya istifa nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine sırası ile yedek üyeleri çağırır.

15.5. Yönetim kurulu; kararlarını üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oyu iki sayılır.

MADDE-16: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

16.1. Vakfın yönetim ve icra organı olup vakfın amacı ve ilkeleri doğrultusunda vakıf senedinde belirtilen sınırlamalar dahilinde her türlü kararı alır ve uygular.

16.2. Vakfın tüzel kişiliği adına gerçek kişiler, tüzel kişiler ve kamu kurumları ile her türlü hukuki, mali, görüşme ve sözleşmeyi yapar. Bu konuda avukat veya muhasebecilere vekâlet verir.

16.3. Vakfın idari ve diğer tüm personelinin istihdamını sağlar, personele ödenecek maaş ve hakları belirler. İktisadi işletmelerin üst yönetimini seçerek mütevelli heyetin onayına sunar.

16.4. Vakfın şube, temsilcilik, iktisadi işletme ve iştiraklerinin kuruluş ve denetimlerini yapar. Vakıf ve iktisadi işletmelerde görevlendirilecek personelin görev ve sorumluluklarını belirler.

16.5. Vakfın belirlenen bütçesini, belirlenen amaç doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak yıl sonu bilanço ve faaliyet raporunu hazırlayarak mütevelli heyetin onayına sunar.

16.6. Vakıf senedinde mütevelli heyetin yetki ve görev alanına giren işler dışında kalan tüm işleri ya bizzat yapar ya da oluşturacağı birimlere yaptırır.

MADDE-17: VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini alacağı kararla yönetim kurulu başkanı veya üyelerine devredebilir.

Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

MADDE-18: DENETİM KURULU

18.1. Mütevelli heyetçe vakıf meclisi üyeleri arasından seçilecek üç asil üç yedek üyeden oluşur. Vakıf mütevelli heyeti, denetim görevinin bağımsız denetim hizmeti sunan gerçek ya da tüzel kişilerce yapılmasına da karar verebilir.

18.2. Denetim kurulu yıl boyunca vakıf yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler ve hazırlayacağı raporu mütevelli heyetin bilgisine sunar.

MADDE-19: YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri; vakfa üstün maddi ve manevi katkıda bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ile gerek ülkemizde gerek yurt dışında mesleki, dini ve pozitif bilimlerde belli alanlarda uzmanlaşmış kişiler arasından mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı teklifi ve salt çoğunluğun olumlu oyu ile seçilir. Bu kurul yılda en az bir kez yönetim kurulunun daveti ile toplanır. Toplantının gündemi ve tarihi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Bu kurulun çalışma tüzüğü mütevelli heyetçe hazırlanır, sekretarya hizmetleri yönetim kurulu başkanı ya da onun atayacağı kişilerce yürütülür.

MADDE-20: VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Vakıf senedi değişikliği, mütevelli heyet üye tam sayısının 1/3 ünün teklifi ve 2/3 ünün kararı ile yapılabilir.

MADDE-21: VAKFIN SONA ERMESİ

Vakıf; Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı teklifi üzerine, Mütevelli Heyet üye tam sayısının 3/4 ünün onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile sona erer.

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı ve hakları mütevelli heyet üye tam sayısının salt çoğunlukla alacağı karar ile en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

MADDE-22: VAKFIN KURUCUSU

Vakfın kurucusu T.C. uyruklu MEHMET KOCA’dır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

GEÇİCİ MADDE-1: Vakfın mahkeme siciline tescil edilip organları oluşuncaya kadar görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı üyelerden oluşan geçici yönetim kurulu oluşturulmuştur.

BAŞKAN: MEHMET KOCA

BAŞKAN YARDIMCISI: MAHMUT KARA

BAŞKAN YARDIMCISI: YALÇIN DURSUN

GENEL SEKRETER: SEDAT AYYILDIZ

MUHASİP: HACI ABDİL UŞAKLI

Geçici yönetim kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

GEÇİCİ MADDE-2: Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere 27218 baro sicil numaralı 29252149206 T.C. kimlik nolu İstanbul Barosu Avukatlarından Av.Veysel Dağaşan yetkili kılınmıştır.